محورهای پیشنهادی کنفرانس:

- اسباب بازی و سبک زندگی ایرانی

- طراحی اسباب بازی و زیبایی شناسی ایرانی

- ایده پردازی، خلاقیت در طراحی و ساخت اسباب بازی

- اسباب بازی های بوم ساخت

- اقتصاد و صنعت اسباب بازی ایرانی

- اسباب بازی، هویت و شخصیت سازی ایرانی

- پیوست فرهنگی اسباب بازی و سرگرمی های ایرانی

- اسباب بازی از منظر انسان شناسی ایرانی

- جامعه شناسی اسباب بازی و سرگرمی های ایرانی

- اسباب بازی و کارکردهای آموزشی، تربیتی و تفریحی