آگهی دعوت به جلسه مجمع عمومی عادی نوبت اول وفوق العاده انجمن علمی پژوهش های هنری ایران
1396-11-15
آگهی دعوت  به جلسه مجمع عمومی عادی نوبت اول وفوق العاده انجمن علمی پژوهش های هنری ایراناز کلیه اعضای  محترم انجمن دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی در ساعت 13 و در مجمع عمومی  فوق العاده در ساعت 14 دوشنبه 96/11/30 در تهران .ده ونک ، دانشگاه الزهرا، سالن حوراحضور یابند. دستور جلسه.1.تصویب تراز نامه.صورت مالی و گزارش هیات مدیره و بازرس، 2.تعیین هیات مدیره جدید و بازرسان. 3. تعیین خط مشی کلی انجمن.4. تغییر آدرس 5- تغییر روزنامه  6-.سایر موارد که در حدود اختیار مجامع عادی و فوق العاده باشد. هیت مدیره انجمن.