نشست داوری نهایی مقالات نخستین کنفرانس ملی اسباب‌بازی و سرگرمی ایران در دبیرخانه این کنفرانس برگزار شد.
1396-12-06
نشست داوری نهایی مقالات نخستین کنفرانس ملی اسباب‌بازی و سرگرمی ایران در دبیرخانه این کنفرانس برگزار شد.

در این جلسه مقالات نهایی از بین آثار رسیده به کنفرانس انتخاب گردیدند.