نخستین کنفرانس ملی اسباب‌بازی و سرگرمی ایران 8 و 9 اسفند ماه 1396. از ساعت 13:30- 17. سالن کنفرانس تورانی دانشگاه الزهرا (س)
1396-12-06
نخستین کنفرانس ملی اسباب‌بازی و سرگرمی ایران 8 و 9 اسفند ماه 1396. از ساعت 13:30- 17. سالن کنفرانس تورانی دانشگاه الزهرا (س)