نخستین نمایشگاه انجمن علمی پژوهش های هنری ایران در منطقه آزاد کیش برگزار شد
1397-04-06
نخستین نمایشگاه انجمن علمی پژوهش های هنری ایران در منطقه آزاد کیش برگزار شد

نخستین نمایشگاه انجمن علمی پژوهش های هنری ایران در منطقه آزاد کیش برگزار شد

پیرو توافق همکاری های مشترک انجمن علمی پژوهش های هنری ایران با تنها گالری هنری منطقه آزاد کیش، نخستین برنامه مشترک در قالب نمایشگاه تصویرسازی شاهنامه در کیش برگزار شد.
این نمایشگاه به همت دکتر سروناز پریشانزاده با آثاری از تصویرسازی با محوریت شاهنامه به همراه نشست ادبی در گالری میکا کیش برگزار شد.