سخنرانی عضو انجمن علمی پژوهش های هنری ایران در نشست نقد و بررسی تبلیغاتی تلویزیون
1396-09-12
سخنرانی عضو انجمن علمی پژوهش های هنری ایران در نشست نقد و بررسی تبلیغاتی تلویزیون

دکتر مینو خانی مدرس دانشگاه و عضو پیوسته انجمن علمی پژوهش های هنری ایران در این خصوص گفت: «به نظر می رسد اگر جلساتی برای ساخت تیزر تلویزیونی از سوی متخصصان و کارشناسان آثار تصویری برگزار شود تا در آنها به چگونگی ساخت یک اثر تصویری همچون تیزر اشاره شود و در حاشیه آن به ضعف تیزرهای موجود پرداخته شود، می توان از بحران نقد این قبیل آثار کاست».

این مدرس دانشگاه همچنین معتقد بود: «باید به تیزر به طور غیرمستقیم پرداخت. به عنوان مثال چنانچه نشریات سینمایی صفحاتی را به تهیه اخبار و گزارشهایی در خصوص تیزر اختصاص دهند و در آن به ضعف این آثار پرداخته شود، آهسته آهسته شاهد توجه به این قبیل آثار خواهیم بود. این گزارشها امکان نقدهای در حاشیه را فراهم خواهند ساخت و باعث می شوند حساسیت به نقد تیزر کاسته شود. اما از آنجا که عرصه تیزر، عرصه پردرآمدی برای افراد مرتبط با آن است، تا زمانی که جلساتی مستقیم برای نقد تیزر برگزار می شود، حتی در فضایی همچون فرهنگسرای رسانه نمی توان انتظار داشت سازندگان تیزر یا سفارش دهندگان آن با آغوش باز از اظهارنظرهای کارشناسانه استقبال کنند. به نظر می رسد جلسات نقد تحت عنوان آموزش یا تهیه خبر و گزارش غیرمستقیم به حل بحران ساخت تیزر و صعفهای فرمی و محتوایی آن کمک خواهد کرد».