چهارمین نکوداشت هفته علوم و فناوری چاپ ایران برگزار می شود
1397-06-07
چهارمین نکوداشت هفته علوم و فناوری چاپ ایران برگزار می شود

چهارمین نکوداشت هفته علوم و فناوری چاپ ایران با شعار صنعت چاپ، ارزش آفرین در کسب و کار ایرانی از ١٠ الی ١٥ شهریورماه به همت انجمن علمی فناوری چاپ ایران و با همکاری انجمن علمی پژوهش های هنری ایران و مشارکت همه ذی نفعان در مراکز دولتی و دانشگاهی برگزار خواهد داشت.

روزنگار چهارمین نکوداشت هفته علوم و فناوری چاپ ایران به شرح زیر است:
١٠ شهریورماه- صنعت چاپ در خدمت کالای ایران ساخت و صادرات غیرنفتی با میزبانی سازمان توسعه تجارت ایران
١١ شهریورماه- چشم انداز صنعت چاپ بین دو وزارتخانه و ضرورت هم افزایی با آموزش عالی با میزبانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
١٢ شهریورماه- بازتعریف مفهوم چاپ در تحول و تعاملات اجتماعی با میزبانی دانشگاه علم و فرهنگ
١٣ شهریور- جایگاه علوم و فناوری های نوین و چاپ سه بعدی در صنعت چاپ به میزبانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
١٤ شهریورماه- چاپ سبز، زیست سازگار و استانداردهای ملی به میزبانی دانشگاه هنر
١٥شهریورماه- ارزش آفرینی صنعت چاپ در اقتصاد ملی به میزبانی پردیس زیرآب دانشگاه شهیدبهشتی
١٦شهریورماه- محدودیت های تحریم٢ و راهکارهای تامین مواداولیه در صنعت چاپ