نامه رئیس موسسه فرهنگی اکو به انجمن علمی پژوهش های هنری ایران
1394-09-02

نامه آقای پروفسور  افتخار حسین عارف، رئیس موسسه فرهنگی اکو به انجمن علمی پژوهش های هنری ایران

نامه آقای پروفسور  افتخار حسین عارف، رئیس موسسه فرهنگی اکو به انجمن علمی پژوهش های هنری ایران