نخستین نمایشگاه تخصصی ارزش آفرینی اقتصادی گرافیک معاصر ایران
1394-11-15
نخستین نمایشگاه تخصصی ارزش آفرینی اقتصادی گرافیک معاصر ایران

نخستین نمایشگاه تخصصی ارزش آفرینی اقتصادی گرافیک معاصر ایران
9 تا 12 اسفند ماه 1394- نگارخانه موسسه فرهنگی اکو