با حضور اعضای انجمن برگزار شد: پنل تخصصی اسباب بازی در بستر فرهنگ
1396-05-31
با حضور اعضای انجمن برگزار شد: 
پنل تخصصی اسباب بازی در بستر فرهنگ

در این نشست، آقای مناف یحیی پور، معاون فرهنگی کانون؛ دکتر بهنام زنگی، نایب رییس انجمن علمی پژوهش های هنری ایران؛ دکتر فریده حمیدی، عضو هیات مدیره انجمن علمی پژوهش های هنری ایران، آقای امیرحسن سلام زاده، مدیر مرکز سرگرمی های سازنده کانون؛ خانم لیلا کفاش زاده، پژوهشگر و کارشناس پژوهشگاه میراث فرهنگی و خانم دکتر طیبه عزت اللهی، عضو انجمن علمی پژوهش های هنری ایران به ارایه سخنرانی پیرامون ابعاد فرهنگی و زمینه های محتوایی اسباب بازی پرداختند.
در این نشست که با مشارکت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، انجمن علمی پژوهش های هنری ایران، دانشگاه الزهرا(س) و سازمان میراث فرهنگی در سالن کنفرانس کانون برگزار گردید، ضمن پرداختن به ابعاد مختلف بومی، روان شناختی، تربیتی و فرهنگی اسباب بازی، راه های پیوند ارزش ها و ظرفیت های بومی برای توسعه این صنعت در کشور بررسی شد.

اپنل تخصصی اسباب بازی