کارگاه آموزشی بسته بندی خلاق همزمان با نمایشگاه ipap برگزار شد
1396-07-22
کارگاه آموزشی بسته بندی خلاق همزمان با نمایشگاه ipap برگزار شد

کارگاه آموزشی بسته بندی خلاق در محل نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندیipapبرگزار شد. در این کارگاه با مربیگری دکتر بهنام زنگی و خانم پرستو خلیلی عوامل شکل گیری بسته بندی خلاق و دستاوردهای آن بررسی شد.