نخستین نمایشگاه تحلیلی نقاشی معاصر ایران
1396-07-27
نخستین نمایشگاه تحلیلی نقاشی معاصر ایران

این نمایشگاه با عنوان سی نام با حضور سی نفر از نقاشان معاصر دانشگاهی ایران در گالری چهار برگزار می شود.

انجمن امیدوار است برگزاری این نمایشگاه گام موثری در گشودن مباحث نظری و بینا رشته ای در زمینه هنرهای تجسمی کشور باشد.