برگزاری کارگاه تخصصی با عنوان بسته بندی،فرهنگ و هویت
1396-07-23
برگزاری کارگاه تخصصی با عنوان بسته بندی،فرهنگ و هویت


کارگاه تخصصی با عنوان بسته بندی،فرهنگ و هویت با سخنرانی دکتر طیبه عزت اللهی در نخستین نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی برگزار شد.
این کارگاه ها با مشارکت دو انجمن علمی فناوری چاپ ایران و پژوهش های هنری ایران همزمان با نمایشگاهipapدر تهران برگزار شد.