رییس انجمن علمی پژوهش های هنری ایران در کنفرانس بین المللی GPS400 سخنرانی کرد
1396-08-18
رییس انجمن علمی پژوهش های هنری ایران در کنفرانس بین المللی GPS400 سخنرانی کرد

رییس انجمن علمی پژوهش های هنری ایران در کنفرانس بین المللی GPS400 سخنرانی کرد

دکتر اشرف السادات موسوی لر رییس انجمن علمی پژوهش هنری هنری ایران و سردبیر فصلنامه پژوهش هنر مقاله پژوهشی خود را با عنوان  Iconic Station for Green City در این کنفرانس ارایه کرد.
این مقاله به مطالعه تطبیقی دیوارها و ایستگاه های تهران با سوئد و کشورهای اروپایی پرداخته است. کنفرانس GPS400 در دانشگاه گوتنبرگ سوئد برگزار می شود.