انجمن علمی پژوهش های هنری ایران مؤسسه‌ای غیر انتفاعی است و در زمینه‌های علمی و پژوهشی و هنری فعالیت می‌کند و از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی است و رییس هیئت مدیره آن نماینده قانونی انجمن می‌باشد. مرکز انجمن در شهر تهران می‌باشد و شعب آن پس از موافقت کمیسیون انجمنهای علمی می‌تواند در هر منطقه از کشور تشکیل شود. انجمن از تاریخ تصویب اساسنامه برای مدت نامحدود تشکیل شده است و ملزم به رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران است.

اولین مجمع عمومی انجمن در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۹۰ با حضور نماینده کمیسیون انجمن های علمی کشور برگزار و هیات مدیره انجمن با رای اکثریت حاضران شرکت کننده و یا نمایندگان قانونی آنها به مدت ۳ سال انتخاب گردیدند.