• انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین‌المللی با محققان و متخصصانی که به گونه‌ای  با علم پژوهش هنر مرتبط هستند 
  • همکاری با نهادهای اجرایی، علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری و اجرای طرح‌ها و برنامه‌های مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمینه علمی موضوع فعالیت انجمن
  • ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز
  • ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و فنی
  • برگزاری گردهمایی‌های علمی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی
  • انتشار کتب و نشریات علمی