رئیس هیات مدیره: دکتر اشرف السادات موسوی لر

نایب رئیس هیات مدیره: دکتر بهنام زنگی

خزانه دار: دکتر زهرا مسعودی امین

اعضای هیات مدیره:

دکتر فریده حمیدی

دکتر مهین سهرابی نصیرآبادی

دکتر میترا معنوی راد

بازرسان:

رویا روزبهانی (اصلی)

فاطمه هنری مهر

طیبه عزت اللهی نژاد