کمیته های تخصصی انجمن:

کمیته بین الملل: دکتر اشرف السادات موسوی لر

کمیته کرسی های نظریه پردازی: دکتر مهین سهرابی

کمیته آموزش: دکتر میترا معنوی راد

کمیته نمایشگاه ها: فاطمه هنری مهر(رئیس کمیته)

کمیته انتشارات: بهنام زنگی (رئیس کمیته)

کمیته همایش و پژوهش: رویا روزبهانی (رئیس کمیته)- سپیده یاقوتی (رئیس کمیته)

کمیته شاخه دانشجویی: الهه مروج (مسئول کمیته)